texte créole maurice
Island Seggae Studio
mars 2001
texte créole maurice en ti zistwar letan lontan kaya topize
Retour 1990...
texte créole maurice
Suivant...

le 1er janvier 2017
EN TI ZISTWAR
           LETAN LONTANseggae man
album
Roots of seggae

année 1990

mis en ligne le 03 mai 2004

Enn zour ti ena enn ti la grin unik ki ti apel "YAKA".
Enn zardinié finn trouv sa la grin la, ek linn remarké ki li ti spesial.
Li finn fer la grin la zermé, pou donn enn plant ki zamé ti ekzisté avan.
Zardinié finn okip li avek lamour.
Finn aroz li tou le zour, mét bon fimié natirel,
protèz li kont bébet ek soley, pa servi lengré simik...
ROOTS MAN! Rasinn la finn pran!
Mé kan plant la poussé, personn pa pran li kont.
Dimoun pran li pou mové lerb. Apré 2 banané patianss,
ti plant inn vinn ti pié.
2 lané zéfor enkor, ti pié inn viné bel zarb.
Dimoun komanss pran kont, azkoz pié la ti pli ar feye ek zoli flèr.
E parski sa zarb la ti ena enn sel koumsa lor la ter,
tou dimoun finn komanss gagne mari nissa ar li.
Ler so fruit komanss raporté, tou kalité marsan, rekin, mardayer
ek lot zimaz enkor finn komanss zet grogro lizié lor pié la.
Zot komanss fer komeraz lor zardinié.
Fer li gagne traka ek problem.
Tou sel, zardinié la pa fouti litt kont kouran.
Li pran so paké, li alé. Li less rapass amizé.
Pié la osi pé pran so nissa.
Pé pran bon pou pabon, ek pabon pou bon.


Paké lané finn passé. Paké lot pié finn poussé brit.
Ek sa premié zarb la, li tinn depayé ek pié la finn séti.
So rasinn finn brilé.
Mé personn pa ti koné ki zardinié la ti rési kasièt meyèr
fruit ki pié la ti raporté.
Ek zordi, sa mem sa fruit la ki zot pé kapav aprésié.
Sa mem sel fruit ki enkor ekzisté de sa premié pié spesial la.
Ek frui la enkor so bann lagrin dan li.
Kit foi zot pou kapav fer mari zoli pié poussé enkor zordi.
Zardinié la, li enkor en plass lor baz.
Li touzour kapav okip nouvo lagrin.
Mé sé touzour bann gro malin ki pou sey rod trass nou destin.
PRAN KONT!
RASINN PE BRILE!
kaya racinetatane seggae sega reggae
Sa premié pié la, si mo rapel bien........ li ti apel
ségé.... ou enn zafer koumsa mem.....
enfin .....pas kass la tét....
......ROOTS MAN...


Joseph-Réginald TOPIZE KAYA
http://ilemauricekaya.free.fr

le 1er janvier 2017

mis en ligne le 04 mai 2004