texte créole maurice
Précédent...

mars 2001
texte créole maurice zistwar revoltan kaya topize
Retour 1996z...
texte créole maurice
Suivant...

le 1er janvier 2017
seggae manZISTWAR REVOLTAN             
album
Zistwar Revoltan

année 1996

Ansien pirat ti tir mwa dan mo la ter
Li pran mwa pu li vann mwa ek ban cuma mwa
Ti momen ki mo gete mo dan ene ti zil
Mo lamé ti fer la fors ek lamé Bon Dié

Pu splwat buku travay san okene saler
Telmen kut fwet la tun defavorisé
Pann kontan lekol pa finn mem dans lavenir
Tu le tan nu zistwar revolte kont nu dan tu dimansyon

Koz ene tuk dilo nwar pe tûy nwar
Kot ena lamone tultan pu ena lager
Dir mwa ki malediksyon ki to finn gagne
Kot gete partu la mene ek zaluzi
Pa kont nu la politik pli konplik nu destin
Ena trop buku rize ena trop konplisite
Nu le tan pu lesklav pu nu li ankor parey
Sap dan pwalon bez dan dite wey
Can to pu konsian


Joseph-Réginald TOPIZE KAYA
http://ilemauricekaya.free.fr

le 1er janvier 2017

mis en ligne le 07 février 2002