texte créole maurice
Précédent...

mars 2001
texte créole maurice frere ek ser kaya topize
Retour 1996z...
texte créole maurice
Suivant...

le 1er janvier 2017
            FRER EK SERseggae man
album
Zistwar Revoltan

année 1996

To dan lambisyon, lot la dan visyon
Ena ki pe fer missyon,
pu zot al dan kompetityon
Swadizan li la rene de nwi,
se pu sa ki Il sort la nwi
Si to dan perdisyon, na pa pu ena solisyon

Pardonn mwa, pardonn mwa
Si mo bizin dir twa tu sa la
Mo colle to pa pe panse ki elle zour tu pu bez tombe
Degaz twa, degiz twa pran to figir natirel
Pu lerla nu tu kapav al ratrap nu kiltir ansam

Frer ek ser, Frer ek ser
Dilo derobe li duss
Mo pedir twa ki li na pa bon
Pu pran lanfer pu elle paradi
Degaz twa, degiz twa pran to figir natirel
Arrete pans inpe,
get la vi ki to pe amene


Joseph-Réginald TOPIZE KAYA
http://ilemauricekaya.free.fr

le 1er janvier 2017

mis en ligne le 07 février 2002