ile,maurice,kaya,topize,racinetatane,ratsitatane,ratsitatanina
ilemauricekaya

mars 2001
ras ti lang evolusion, evolution, évolution
Retour Ti Lang...
achat cd en ligne ras ti lang
http://www.boutik.mu
CD de Ras Ti Lang en ligne

Ras Ti Lang
LEDIKASYON

le 15 sept 2007

Zame mo finn aprann ledikasyon dan mo lavi
Zame mo finn asiz lor enn ban lekol pou mo aprann
Wayo wayo ye
Oh Lord
Zame mo finn aprann ledikasyon dan mo lavi
Zame mo finn asiz lor enn ban lekol pou mo aprann
Souvan buku poz mwa kestyon
Kuma mo fer pu mo sante
Repons mo dir sa li dan nu tu
Bondye finn donn nu tu enn don
Pu nu viv dan sa ti mond la
Ena ki byen kontan aprann
Ena ki napa le konn aprann
Hey

Bondye finn donn nu lentelizans
Lespri lamur pu nu aprann
Ena ki etidye ena ki refize
Waya ya ye oh ah
Waya waya ye

Zame mo finn aprann ledikasyon dan mo lavi
La verite mo pe dir zot
ABCD mo pa mem kone
Sa na pa fer mwa naryen
Kant mem mo napa konn lir
Bondye ki finn donn mwa enn don
Me samem mo ape sante
Merci Jah pou tou seki to finn donn mwa
Merci Jah pou tou seki mo finn aprann
:-))

ras ti lang seggae evolusyon
ilemauricekaya

Le 15 septembre 2007